Regulamin

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne i definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług przez spółkę CVMaker B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Usługodawca”) oraz warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.cv-maker.pl.

 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

 • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 2. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług przez Usługodawcę oraz warunki i zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.cv-maker.pl.

 3. CV-Maker.pl – portal internetowy, dostępny pod adresem elektronicznym: https://www.cv-maker.pl/, który umożliwia Użytkownikowi odpłatne zamówienie i korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach wybranego pakietu.

 4. Serwis – portal internetowy cv-maker.pl.

 5. Usługodawca – spółka CVMaker B.V. z siedzibą w Amsterdamie, adres: Piet Heinkade 221, 1019HM, Amsterdam, Holandia, zarejestrowana w niderlandzkim rejestrze handlowym pod numerem KVK 70894027, świadcząca usługi za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz będąca właścicielem i administratorem Serwisu.

 6. Usługi – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu, świadczone przez Usługodawcę odpłatnie, za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 7. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, która posiada zarejestrowane konto w cv-maker.pl lub/i zamawiająca Usługi w ramach Serwisu cv-maker.pl.

§2. Zasady ogólne.

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 2. W celu właściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 3. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari), z dostępem do sieci Internet;

 4. posiadanie adresu poczty elektronicznej;

 5. włączenie plików cookies na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności oraz obsługi języka JavaScript.

§3. Zakres świadczonych Usług.

 1. Świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Zakres świadczonych przez Usługodawcę Usług obejmuje:

 3. Usługę „Stwórz CV” – stanowiącą płatną Usługę subskrypcji, w ramach której Użytkownik może w kreatorze online tworzyć, edytować i pobierać CV albo listy motywacyjne.

 4. „Usługę tworzenia CV” – stanowiącą płatną Usługę tworzenia profesjonalnego CV dla Użytkownika przez Usługodawcę, w ramach wybranej przez Użytkownika jednej z trzech opcji („Podstawowe”, „Ekspert” lub „Profesjonalny”) wraz z 3 miesięcznym dostępem do konta Użytkownika, w którym Użytkownik może tworzyć, edytować i pobierać CV albo listy motywacyjne. Przy pakietach „Ekspert” i „Profesjonalny” dla Użytkownika zostanie stworzone CV wraz z dopasowanym listem motywacyjnym. Dodatkowo przy pakiecie „Profesjonalny” dla Użytkownika stworzony zostanie opis na portalu LinkedIn. Dokładny opis Usług świadczonych w ramach „Usługi tworzenia CV” oraz poszczególnych pakietów jest dostępny na stronie internetowej Serwisu, w zakładce „Usługa tworzenia CV”.

 5. Usługę polegającą na udostępnieniu ofert pracy na koncie zalogowanego Użytkownika z zastrzeżeniem, ze takie oferty będą przekierowywały na strony internetowe podmiotów trzecich. Usługa ta nie będzie odrębnie płatna i będzie dostępna dla zalogowanych Użytkowników w ramach zakupionej subskrypcji.

§4. Rejestracja i aktywacja konta Użytkownika w Usłudze „Stwórz CV”.

 1. W celu rejestracji konta w Usłudze „Stwórz CV” Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, a także wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane oznaczone jako obowiązkowe.

 2. Po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 powyżej, nastąpi rejestracja konta Użytkownika.

 3. Po zarejestrowaniu konta, dokonaniu przez Użytkownika płatności i zatwierdzeniu jej przez Usługodawcę, nastąpi aktywacja konta. Użytkownik uzyskuje wówczas podgląd do stworzonego przez siebie CV oraz do funkcji oferowanych przez Serwis. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zatwierdzeniu zlecenia poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika w formularzu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 4. Niezwłocznie po aktywacji konta, Użytkownik otrzyma na podany w formularzu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, adres poczty elektronicznej wiadomość z danymi do logowania. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych do logowania. Dane do logowania mają charakter poufny.

 5. Niezwłocznie po aktywacji konta, Użytkownik uzyska dostęp do funkcji oferowanych w Usłudze „Stwórz CV” w promocyjnej cenie 4,99 złotych  za pierwsze 7 dni dostępu do Usługi. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym konto Użytkownika będzie automatycznie przedłużane co 30 dni, z tytułu czego Usługodawca będzie pobierał od Użytkownika opłatę (opłata za odnowienie subskrypcji), zgodnie z postanowieniami § 13 Regulaminu.

 6. Termin 7-dniowy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jest liczony od dnia, w którym konto Użytkownika zostało aktywowane, nie natomiast od dnia, w którym Użytkownik po raz pierwszy zalogował się do swojego konta.

 7. Dane przekazywane w ramach CV, listów motywacyjnych i innych informacji wprowadzanych przez Użytkownika, a także stworzone przez Użytkownika dokumenty są przechowywane na koncie Użytkownika. Konto w Serwisie jest kontem osobistym.

 8. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych służących do dostępu do jego konta, w tym w szczególności adresu e-mail i hasła. Login (e-mail) oraz hasło Użytkownika mają charakter ściśle poufny.

 9. Z konta Użytkownika może korzystać wyłącznie Użytkownik i czynić to wyłącznie do celów własnych. Zabrania się udostępniania przez Użytkownika jego konta osobom trzecim. Zabronione jest również udostępnianie przez Użytkownika osobom trzecim, w ramach jego własnego konta, jakichkolwiek Usług świadczonych przez Usługodawcę.

§5. Rejestracja i aktywacja konta Użytkownika w Usłudze „Usługa tworzenia CV”.

 1. W celu rejestracji konta Użytkownika w Usłudze „Usługa tworzenia CV”, Użytkownik jest zobowiązany dokonać wyboru Usługi dostępnej w ramach „Usługi tworzenia CV”, wypełnić formularz rejestracyjny, a także zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.

 2. Po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 powyżej, Usługodawca skieruje do Użytkownika wiadomość na podany przez niego w formularzu adres poczty elektronicznej , w celu aktywacji konta. Jeżeli do aktywacji konta niezbędne będzie spełnienie dalszych wymagań albo dokonanie płatności, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego w formularzu adres poczty elektronicznej.

 3. Niezwłocznie po aktywacji konta Użytkownik otrzyma na podany w formularzu, o którym mowa w ust. 1 powyżej adres poczty elektronicznej, wiadomość z danymi do logowania. Każdorazowe logowanie do konta przez Użytkownika odbywa się przy użyciu danych do logowania. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zatwierdzeniu zlecenia na podany przez Użytkownika w formularzu adres poczty elektronicznej.

 4. Niezwłocznie po aktywacji konta, Użytkownik uzyska dostęp do funkcji oferowanych w Usłudze „Stwórz CV” na okres trzech miesięcy.

 5. Termin 3-miesięczny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jest liczony od dnia, w którym konto Użytkownika zostało aktywowane, nie natomiast od dnia, w którym Użytkownik po raz pierwszy zalogował się do swojego konta.

 6. Dane przekazywane w ramach CV, listów motywacyjnych i innych informacji wprowadzanych przez Użytkownika, a także stworzone przez Użytkownika dokumenty są przechowywane na koncie Użytkownika. Konto w Serwisie jest kontem osobistym.

 7. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych służących do dostępu do jego konta, w tym w szczególności adresu e-mail i hasła. Login (e-mail) oraz hasło Użytkownika mają charakter ściśle poufny.

 8. Z konta Użytkownika może korzystać wyłącznie Użytkownik i czynić to wyłącznie do celów własnych. Zabrania się udostępniania przez Użytkownika jego konta osobom trzecim. Zabronione jest również udostępnianie przez Użytkownika osobom trzecim, w ramach jego własnego konta, jakichkolwiek Usług świadczonych przez Usługodawcę.

§6. Zawarcie umowy o świadczenie Usług.

 1. Umowa o świadczenie Usług jest uważana za zawartą:

 • w przypadku Usługi „Stwórz CV” – po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu,

 • w przypadku Usługi „Usługa tworzenia CV” – po spełnieniu warunków określonych w § 5 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu.

Usługodawca poinformuje Użytkownika o zawarciu umowy poprzez wiadomość skierowaną na podany przez Użytkownika w formularzu adres poczty elektronicznej.

 1. W razie wątpliwości za datę zawarcia umowy poczytuje się moment dokonania płatności  w związku z aktywacją konta przez Użytkownika.

 2. Usługodawca świadczy Usługi wynikające z zawartej z Użytkownikiem umowy niezwłocznie po dokonaniu płatności w związku z aktywacją konta przez Użytkownika.

 3. Dokonanie płatności przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania rozpoczęcia spełnienia świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§7. Zasady korzystania z Serwisu, odpowiedzialność.

 1. Konto w Serwisie jest kontem osobistym i może być używane wyłącznie przez Użytkownika, będącego właścicielem adresu poczty elektronicznej, z którym konto Użytkownika jest powiązane. Zabrania się udzielania dostępu do konta Użytkownika osobom trzecim.

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprzeczne z Regulaminem lub z przepisami prawa korzystanie z narzędzi i funkcji oferowanych przez Serwis.

 3. Zabrania się korzystania z Serwisu w celu prowadzenia działań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Dotyczy to między innymi przechowywania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści bezprawnych, w szczególności informacji, które mogłyby naruszać dobra osobiste innych osób, a także treści i obrazów pornograficznych.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z konta Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności za pobieranie i rozpowszechnianie przez Użytkownika treści bezprawnych, a także za szkody powstałe w związku z udostępnianiem konta osobom nieuprawnionym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem względem osób trzecich.

 5. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowego, własnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wiadomości na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w szczególności gdy podany w formularzu adres jest niepoprawny, nieistniejący, zablokowany lub należy do osoby trzeciej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Użytkownikiem ani za szkody będące następstwem nieskutecznego dostarczenia wiadomości Użytkownikowi z uwagi na wskazanie przez niego nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej, opisane w zdaniu poprzedzającym, lub z uwagi na jakiekolwiek inne niż wymienione powyżej nieprawidłowości adresu poczty elektronicznej lub skrzynki poczty elektronicznej obsługującej adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika lub do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu albo zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu lub w przypadku działań bezprawnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających interes Usługodawcy lub dobra osobiste osób trzecich. W sytuacji, gdy usunięcie konta Użytkownika, zablokowanie dostępu do Serwisu albo zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, nastąpiło w wyniku wskazanych powyżej naruszeń, wszelkie opłaty uiszczone przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zdarzeń opisanych powyżej.

 7. Jeżeli w opinii Usługodawcy, wystąpią uciążliwości, szkody lub inne zagrożenia dotyczące funkcjonowania systemów komputerowych bądź sieci Serwisu, działań osób trzecich lub usług świadczonych przez internet, w szczególności poprzez nadmierne wysyłanie wiadomości e-mail bądź innych danych, wyciek danych osobowych lub działania wywołane przez wirusy, konie trojańskie i podobnego rodzaju oprogramowanie, wówczas Usługodawca jest uprawniony do podjęcia wszelkich koniecznych środków mających na celu zapobieżenie wystąpieniu wszelkiego rodzaju zagrożeń i naruszeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym powstałe na skutek działania siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z utratą danych oraz brakiem dostępu do Serwisu.

 8. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkody wynikające z naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika Regulaminu oraz za szkody i roszczenia osób trzecich powstałe w wyniku lub w związku z rozpowszechnianymi przez Użytkownika informacjami.

§8. Prace konserwacyjne i dostępność.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępności i wysokiego standardu świadczonych Usług.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo przejściowego wstrzymania dostępu do Serwisu cv-maker.pl w przypadku prac związanych z konserwacją, naprawą lub modernizacją Serwisu, sprzętu lub oprogramowania.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia i przerwy w dostępie do Serwisu, związane z konserwacją, naprawą lub modernizacją Serwisu, sprzętu lub oprogramowania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Serwisu cv-maker.pl spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, w tym w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej lub działań osób trzecich.

 4. Prace konserwacyjne, naprawy lub modernizacja Serwisu, sprzętu lub oprogramowania mogą odbywać się w dowolnym terminie. Usługodawca nie ma obowiązku informowania Użytkownika o każdym ograniczeniu dostępu do Serwisu cv-maker.pl, w szczególności, gdy ograniczenie to wynika z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§9. Własność intelektualna.

 1. Serwis, strony internetowe, oprogramowanie, jak również wszelkie informacje, obrazy na stronach internetowych Serwisu oraz szablony/wzory zarówno CV, jak i listów motywacyjnych, stanowią własność intelektualną Serwisu CV-maker.pl. Zabronione jest ich kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez wyraźnej zgody Usługodawcy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to dozwolone przez przepisy prawa.

 2. Zastrzeżenia opisane w ust. 1 powyżej mają pełne zastosowanie również do projektu końcowego dokumentu stworzonego przez Użytkownika w Serwisie. W związku z powyższym Użytkownik uzyskuje ograniczone prawo do korzystania z wzoru takiego dokumentu, co oznacza, że stworzony przez niego dokument może być wykorzystywany jedynie w toku procesów rekrutacyjnych, w których Użytkownik będzie brał udział, w okresie trwania subskrypcji. Zabronione jest przy tym wykorzystywanie dokumentu, o którym mowa powyżej w inny sposób niż opisany w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności zabronione jest jego niedozwolone rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy.

 3. Informacje opublikowane lub zapisane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu CV-maker.pl, takie jak w szczególności treść CV oraz zdjęcia wgrane za pośrednictwem Serwisu, są i pozostaną własnością Użytkownika. CV-maker.pl ma ograniczone prawo do korzystania z tych informacji w ramach działania Serwisu. Użytkownik może wgrywać zdjęcia, do których przysługują mu prawa co najmniej w zakresie umożliwiającym udzielenie licencji niewyłącznej CV-maker.pl do wykorzystywania wgranych przez Użytkownika zdjęć, na potrzeby realizacji Usługi przez CV-maker.pl i wykreowania CV o oczekiwanej przez Użytkownika zawartości.

 4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności.

 5. W przypadku skierowania przez Użytkownika jakichkolwiek informacji do Usługodawcy, w tym na przykład w postaci zgłoszenia błędu lub sugestii wprowadzenia ulepszeń, Usługodawca nabywa wówczas nieograniczone prawo do wykorzystania tych informacji w przyszłości. Nie dotyczy to informacji, które Użytkownik wyraźnie określi jako poufne. Usługodawca nie jest obowiązany do uiszczania na rzecz Użytkownika jakichkolwiek opłat w przypadku, gdy przekazana przez Użytkownika opinia lub sugestia zostanie uwzględniona i zastosowana przez Usługodawcę w Serwisie.

 6. W okresie trwania subskrypcji Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu i dokumentów sporządzonych za pośrednictwem Serwisu, takich jak CV i listy motywacyjne. Po zakończeniu subskrypcji Użytkownik nie ma już prawa do korzystania z listów motywacyjnych ani wzorów CV, które zostały dla niego wygenerowane. Dokumenty te można wykorzystać wyłącznie po nabyciu od Usługodawcy praw autorskich do takich dokumentów.

§10. Ceny Usług i zasady płatności.

 1. Wszystkie ceny Usług podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

 2. Możliwość korzystania z Serwisu jest uzależniona od dokonania zapłaty ceny za Usługę.

 3. Szczegółowy wykaz Usług i obowiązujących cen dostępny jest na stronie internetowej CV-maker.pl.

 4. Ceny oraz opłaty za korzystanie z Usługi „Usługa Stwórz CV” wskazane są w § 13 Regulaminu.

 5. Ceny oraz opłaty za korzystanie z Usługi „Usługa tworzenia CV” są następujące: 469 złotych w przypadku opcji „Podstawowe”, 899 złotych w przypadku opcji „Ekspert” oraz 1399 złotych w przypadku opcji „Profesjonalny”. Każda z wymienionych powyżej opłat ma charakter jednorazowy. Szczegółowe informacje dotyczące powyżej wymienionych opcji Usługi znajdują się na stronie internetowej Serwisu, w zakładce „Usługa tworzenia CV”.

 6. Usługodawca ma prawo do zmiany cen świadczonych Usług w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany cen obowiązywać będą nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty wysłania do Użytkownika zawiadomienia o takiej zmianie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę ceny Usługi, ma prawo wypowiedzieć umowę przed rozpoczęciem okresu obowiązywania nowych cen.

 7. Pierwsza płatność w ramach umowy powinna zostać dokonana za pośrednictwem karty płatniczej lub serwisu PayPal, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności zamieszonymi na stronie internetowej dostawcy systemu płatności. Jeżeli umowa zostanie automatycznie przedłużona (subskrypcja) opłaty zostaną pobrane z karty płatniczej lub z konta PayPal, użytych do dokonania pierwszej płatności. Po zatwierdzeniu płatności, Usługodawca niezwłocznie przystępuje do wykonania umowy.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez oferowane serwisy płatnicze.

§11. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji, jeśli Usługa nie spełniła jego oczekiwań.

 2. Reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług należy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected], chyba że Usługodawca wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który powinna być wysłana korespondencja w jego sprawie.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.  Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne jest udzielana na adres poczty elektronicznej, z którego wysłana została reklamacja, chyba że Użytkownik wskaże inny adres korespondencyjny do wysłania odpowiedzi na reklamację.

 4. Jeżeli zgłoszona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 5. Wskazany w ust. 3 powyżej, 14-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji jest liczony od dnia, w którym Użytkownik uzupełnił reklamację, w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie przez Usługodawcę.

§12. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

 2. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać Usługodawcy, drogą elektroniczną (na adres e-mail: [email protected]) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy przesłać przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku świadczeń ściśle związanych z jego osobą albo gdy zamówiona usługa służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta. Za powyższe uznaje się  Usługę „Usługa tworzenia CV”.

 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Użytkownikowi przysługuje zwrot uiszczonych opłat.

§13. Warunki subskrypcji w Usłudze „Stwórz CV”, wypowiedzenie umowy subskrypcji.

 1. Użytkownik, który zamówił Usługę „Stwórz CV” uzyska nieograniczony dostęp do konta w promocyjnej cenie 4,99 złotych w okresie 7 dni kalendarzowych. Z tytułu dostępu do Usługi po upływie powyższego okresu, Usługodawca uprawniony jest do pobierania opłaty cyklicznej w kwocie 79,99 złotych,  za każde kolejne 30 dni kalendarzowych dostępu do Usługi. Okres korzystania z Usługi będzie zatem automatycznie przedłużany na kolejne, 30-dniowe okresy, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usługi. Jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Usługi, nastąpi automatyczne przekierowanie do kolejnego, 30-dniowego okresu płatniczego (auto-odnawialna subskrypcja), bez względu na to, czy Użytkownik rzeczywiście korzysta z Usług przez cały ten okres.

 2. Termin 7-dniowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest liczony od dnia, w którym konto zostało aktywowane.

 3. Użytkownik jest uprawniony do bezpłatnej rezygnacji z Usługi przed zakończeniem każdego cyklu rozliczeniowego. W przypadku rezygnacji z Usługi po rozpoczęciu kolejnego cyklu rozliczeniowego (za który Usługodawca już pobrał opłatę), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty pobranej przez Usługodawcę za ten cykl rozliczeniowy w całości ani też w jakiejkolwiek części. W takiej sytuacji, rezygnacja z Usługi będzie skuteczna od momentu zakończenia bieżącego cyklu rozliczeniowego, w trakcie którego Użytkownik zrezygnował z Usługi. W celu skorzystania z tego prawa, Użytkownik jest zobowiązany do skierowania do Usługodawcy pisemnej rezygnacji na adres email lub poprzez formularz kontaktowy, w oparciu o dane wskazane w § 15 Regulaminu lub poprzez dezaktywację swojego konta (wypowiedzenie umowy auto-odnawialnej subskrypcji).

 4. Rezygnacja z auto-odnawialnej subskrypcji Usługi „Stwórz CV” jest równoznaczna z zablokowaniem konta Użytkownika. Konto Użytkownika zostanie zablokowane po upływie 30-dniowego cyklu rozliczeniowego, za który została pobrana ostatnia opłata cykliczna. W takiej sytuacji, po zablokowaniu konta Użytkownik utraci możliwość korzystania z wygenerowanych dokumentów CV i listów motywacyjnych oraz wszelkich innych opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta Użytkownika.

 5. Dane osobowe zapisane za pośrednictwem Serwisu zostaną usunięte po upływie 18 miesięcy od ostatniego skorzystania przez Użytkownika z Serwisu. Przed usunięciem danych CV-maker.pl poinformuje o tym Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), przy czym Usługodawca nie ma takiego obowiązku. Do chwili usunięcia danych Użytkownik ma możliwość ponownego ich wykorzystania poprzez ponowne zawarcie umowy.

§14. Usunięcie i wyrejestrowanie konta.

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć lub dezaktywować swoje konto.

 2. Usunięcia konta można dokonać poprzez wysłanie do Usługodawcy drogą elektroniczną wiadomości z prośbą o usunięcie konta.

 3. Użytkownik może dezaktywować swoje konto wysyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną wiadomość z prośbą o dezaktywowanie konta albo osobiście logując się do konta - poprzez kliknięcie na przycisk „dezaktywuj konto”. Użytkownik, którego konto zostało aktywowane za pośrednictwem serwisu PayPal, może również anulować swoje członkostwo na koncie PayPal.

§15. Kontakt.

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii bądź uwag związanych z niniejszym Regulaminem Użytkownik jest uprawniony do skontaktowania się z Serwisem, wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

§16. Zmiany Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności podawania ani uzasadniania przyczyn dokonanych zmian. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej https://www.cv-maker.pl/regulamin. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu). W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym można dokonać wysyłając pisemne oświadczenie w tym zakresie na adres email lub poprzez formularz kontaktowy, wskazane w § 15 Regulaminu lub poprzez usunięcie konta Użytkownika.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.cv-maker.pl/regulamin.

§17. Postanowienia końcowe.

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

 2. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z prawem polskim.

 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy internetowej ODR UE dostępnej na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/.

 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 5. Korespondencję skierowaną do Użytkownika Usługodawca będzie wysyłał pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 1 Regulaminu.