Regulamin

Regulamin

§1. Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady świadczenia usługi przez Usługodawcę oraz warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego www.cv-maker.pl przez Użytkownika.
 2. cv-maker.pl – portal internetowy, działający w domenie https://www.cv-maker.pl/, który umożliwia Użytkownikowi odpłatne zamówienie i korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach wybranego pakietu.
 3. Serwis – portal internetowy cv-maker.pl.
 4. Usługodawca – CVmaker B.V. z siedzibą w Amsterdamie, kod pocztowy 1016EA, Keizersgracht 241, zarejestrowany pod numerem KVK 70894027 będący właścicielem i administratorem serwisu internetowego cv-maker.pl.
 5. Usługi – usługi świadczone odpłatnie za pośrednictwem sieci internetowej przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego cv-maker.pl.
 6. Użytkownik/Klient – posiadająca zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zarejestrowane konto w cv-maker.pl lub/i zamawiająca usługi w ramach serwisu cv-maker.pl.

§2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i do akceptacji jego postanowień przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

§3. Wymogi techniczne:

 1. W celu korzystania z Serwisu przez Użytkownika wymagane jest:
 1. Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do internetu;
 2. Posiadanie adresu poczty elektronicznej;
 3. Zainstalowanie przeglądarki internetowej;
 4. Włączenie plików cookies oraz Javascript.

§4. Usługodawca świadczy usługi w ramach:

 1. Usługi stwórz CV – płatna Usługa subskrypcji, w ramach której Użytkownik może tworzyć, edytować i pobierać CV albo listy motywacyjne.
 2. Usługi tworzenia CV – płatna Usługa tworzenia profesjonalnego CV dla Użytkownika przez Usługodawcę, w ramach wybranej przez Użytkownika opcji, wraz z 60 dniowym dostępem do konta Użytkownika, w którym Użytkownik może tworzyć, edytować i pobierać CV albo listy motywacyjne. Dokładny opis usług świadczonych w ramach usługi tworzenia CV jest dostępny na stronie internetowej https://www.cv-maker.pl/ustuga....

§5. Rejestracja i aktywacja konta w usłudze stwórz CV:

 1. W celu rejestracji konta w usłudze stwórz CV należy zaakceptować regulamin i politykę prywatności oraz wypełnić formularz CV podając dane oznaczone jako obowiązkowe.
 2. Po spełnieniu wymagań określonych w ust.1, nastąpi rejestracja konta.
 3. Rejestracja konta jest dobrowolna i bezpłatna.
 4. Po zarejestrowaniu konta, dokonaniu przez Użytkownika płatności i zatwierdzeniu jej przez Usługodawcę, nastąpi aktywacja konta. Użytkownik uzyskuje podgląd do stworzonego przez siebie CV oraz do funkcji oferowanych przez Serwis. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zatwierdzeniu zlecenia na podany przez Użytkownika w formularzu adres email.
 5. Niezwłocznie po aktywacji konta, Użytkownik otrzyma na podany w formularzu, o którym mowa w ust.1, adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z danymi do logowania. Każdorazowe logowanie do konta odbywa się przy użyciu danych do logowania.
 6. Niezwłocznie po aktywacji konta, użytkownik uzyska dostęp do funkcji oferowanych w usłudze stwórz CV w promocyjnej cenie 9,95 zł z VAT za pierwsze 7 dni dostępu do usługi, po upływie tego terminu konto użytkownika będzie automatycznie przedłużane co 30 dni,  zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.
 7. Termin 7-dniowy, o którym mowa w ust. 6, jest liczony od dnia, w którym konto zostało aktywowane, a nie od dnia, w którym Użytkownik po raz pierwszy zalogował się do swojego konta.
 8. CV, listy motywacyjne i inne informacje wprowadzane przez Użytkownika są przechowywane na koncie użytkownika. Konto w serwisie jest kontem osobistym.
 9. Dostępu do konta Użytkownik zobowiązany jest chronić za pomocą adresu e-mail i hasła. W szczególności hasło Użytkownika musi być ściśle poufne. Z konta użytkownika może korzystać wyłącznie Użytkownik i czynić to wyłącznie do celów własnych. Udzielanie dostępu do konta użytkownika osobom trzecim i/lub świadczenie usługi w ramach własnego konta osobą trzecim jest zabronione.

§6. Rejestracja i aktywacja konta w usłudze usługa tworzenia CV.

 1. W celu rejestracji konta w usłudze usługa tworzenia CV należy dokonać wyboru Usługi dostępnej w ramach usługi tworzenia CV, wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin i politykę prywatności.
 2. Rejestracja konta jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Po spełnieniu wymagań określonych w ust.1, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem drogą mailową na podany przez niego w formularzu adres email, w celu aktywacji konta. Jeżeli do aktywacji konta niezbędne będzie spełnienie dalszych wymagań albo dokonanie płatności, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez Usługodawcę drogą mailową na podany przez niego w formularzu adres email.
 4. Niezwłocznie po aktywacji konta Użytkownik otrzyma na podany w formularzu, o którym mowa w ust.1, adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z danymi do logowania, każdorazowe logowanie do konta odbywa się przy użyciu danych do logowania. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zatwierdzeniu zlecenia na podany przez Użytkownika w formularzu adres email.
 5. Niezwłocznie po aktywacji konta, Użytkownik uzyska dostęp do funkcji oferowanych w usłudze stwórz CV na okres 60 dni.
 6. Termin 60-dniowy, o którym mowa w ust. 5 jest liczony od dnia, w którym konto zostało aktywowane, a nie od dnia, w którym Użytkownik po raz pierwszy zalogował się do swojego konta.
 7. CV, listy motywacyjne i inne informacje wprowadzane przez Użytkownika są przechowywane na koncie użytkownika. Konto w serwisie jest kontem osobistym.
 8. Dostępu do konta Użytkownik zobowiązany jest chronić za pomocą adresu e-mail i hasła. W szczególności hasło Użytkownika musi być ściśle poufne. Z konta użytkownika może korzystać wyłącznie Użytkownik i czynić to wyłącznie do celów własnych. Udzielanie dostępu do konta użytkownika osobom trzecim i/lub świadczenie usługi w ramach własnego konta osobą trzecim jest zabronione.

§7. Umowa o świadczenie usług.

 1. Umowa o świadczenie usług jest uważana za zawartą po spełnieniu warunków określonych w §5  ust 1 i 4 w usłudze stwórz CV lub §6 ust.1 i 3 zd. 2 w usłudze tworzenia CV. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zatwierdzeniu zawarcia umowy na podany przez Użytkownika w formularzu adres email.
 2. W razie wątpliwości za datę zawarcia umowy poczytuje się moment dokonania płatności przez Użytkownika.
 3. Usługodawca wyświadczy usługi wynikające z zawartej umowy bezzwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 4. Dokonanie płatności przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania do rozpoczęcia spełnienia świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§8. Zasady korzystania z serwisu, odpowiedzialność.

 1. Konto w Serwisie jest kontem osobistym i może być używane wyłącznie przez właściciela adresu e-mail, z którym konto to jest powiązane. Stanowczo zabrania się udzielania dostępu do konta Użytkownika stronom trzecim.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprzeczne z Regulaminem lub z przepisami prawa  korzystanie z narzędzi i funkcji oferowanych przez Serwis.
 3. Zabrania się korzystania z Serwisu w celu prowadzenia działań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Dotyczy to między innymi przechowywania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści bezprawnych, w szczególności informacji, które noszą znamiona zniesławienia, oszczerstwa, bądź rasizmu, a także treści i obrazów pornograficznych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności za pobierane i rozpowszechniane przez Użytkownika treści bezprawne, a także za szkody powstałe w związku z udostępnianiem konta osobą nieuprawnionym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie trzeciej powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 5. W formularzu, o którym mowa w §5 ust.1 i §6 ust.1 Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowego, własnego adresu poczty elektronicznej (adresu email). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wiadomości na podany przez Użytkownika adres email, w szczególności gdy podany w formularzu adres email jest niepoprawny, nieistniejący, zablokowany lub należy do osoby trzeciej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Użytkownikiem lub za szkody będące następstwem nieskutecznego dostarczenia wiadomości Użytkownikowi z uwagi na nieprawidłowości adresu email Użytkownika opisane w zdaniu poprzednim, lub z uwagi na jakiekolwiek inne, niż wymienione w zdaniu poprzednim, nieprawidłowości adresu email lub skrzynki poczty elektronicznej obsługującej adres email podany przez Użytkownika.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika lub do zablokowania Użytkownikowi dostępu do serwisu albo zaprzestania świadczenia usług, w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu lub w przypadku działań bezprawnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających interes Usługodawcy lub dobra osobiste osób trzecich. Uiszczone opłaty, nie zostaną zwrócone Użytkownikowi, jeżeli usunięcie konta, zablokowanie dostępu do serwisu albo zaprzestanie świadczenia usług, nastąpiło w wyniku wskazanych w zdaniu poprzednim naruszeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zdarzeń opisanych w §8 ust. 6 zd. 1.
 7. Jeżeli w opinii Usługodawcy, wystąpią uciążliwości, szkody lub inne zagrożenia dla funkcjonowania systemów komputerowych bądź sieci Serwisu lub stron trzecich lub usług świadczonych przez Internet, w szczególności poprzez nadmierne wysyłanie wiadomości e-mail bądź innych danych, wyciek danych osobowych lub działania wywołane przez wirusy, konie trojańskie i podobnego rodzaju oprogramowanie, wówczas Usługodawca jest uprawniony do podjęcia wszelkich koniecznych środków mających na celu zapobieżenie wystąpieniu wszelkiego rodzaju zagrożeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, w szczególności za szkody związane z utratą danych, brakiem dostępu do serwisu, w związku z działaniem siły wyższej.
 8. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkody wynikające z naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika Regulaminu oraz za szkody i roszczenia osób trzecich powstałe w wyniku lub w związku z rozpowszechnianymi przez Użytkownika informacjami.

§9. Prace konserwacyjne i dostępność.

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby umożliwić Użytkownikowi dostępność i wysoki standard świadczonych usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo przejściowego wstrzymania dostępu do serwisu cv-maker.pl w przypadku prac związanych z konserwacją, naprawą lub modernizacją serwisu, sprzętu lub oprogramowania.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia i przerwy w dostępności serwisu związane z konserwacją, naprawą lub modernizacją serwisu, sprzętu lub oprogramowania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności serwisu cv-maker.pl z przyczyn od niego niezależnych lub spowodowanych siłą wyższą.
 4. Prace konserwacyjne, naprawy lub modernizacja serwisu, sprzętu lub oprogramowania mogą odbywać się w dowolnym terminie, Usługodawca nie ma obowiązku informowania Użytkownika o każdym ograniczeniu dostępu do serwisu cv-maker.pl, w szczególności, gdy ograniczenie to wynika z przyczyn od Usługodawcy niezależnych.

§10. Własność intelektualna.

 1. Serwis, strony internetowe, towarzyszące oprogramowanie, jak również wszelkie informacje, obrazy na stronach internetowych oraz szablony/wzory zarówno CV, jak i listów motywacyjnych, stanowią własność intelektualną CV-maker.pl. Nie wolno ich w żaden sposób kopiować ani wykorzystywać bez wyraźnej zgody CV-maker.pl, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to dozwolone przez prawo.
 2. Do projektu końcowego dokumentu, który można pobrać za pośrednictwem serwisu, stosuje się  §10 ust. 1 mówiący o własności intelektualnej CV-maker.pl. W związku z tym Użytkownik uzyskuje ograniczone prawa do korzystania z takiego wzoru. Zdecydowanie zabrania się wykorzystywania takiego wzoru w inny sposób niż w połączeniu z dokumentami sporządzonymi za pośrednictwem serwisu. Prawa te obowiązują również po rozwiązaniu umowy, w tym także warunki z nią związane.
 3. Informacje opublikowane lub zapisane przez Użytkownika za pośrednictwem CV-maker.pl, takie jak treść CV czy zdjęcie paszportowe, są i pozostaną własnością Użytkownika. CV-maker.pl ma ograniczone prawo do korzystania z tych informacji w ramach działania serwisu.
 4. Użytkownik może odwołać prawo użytkowania jego danych poprzez usunięcie odpowiednich informacji lub rozwiązanie umowy.
 5. Jeżeli Użytkownik wysyła informacje do CV-maker.pl, na przykład zgłoszenie błędu lub sugestię wprowadzenia ulepszeń, Użytkownik daje Usługodawcy/ Serwisowi CV-maker.pl nieograniczone i wieczyste prawo do wykorzystania tych informacji. Nie dotyczy to informacji, które Użytkownik wyraźnie określa jako poufne. Usługodawca nie jest obowiązany przekazać Użytkownikowi honorarium, jeżeli w serwisie wprowadzona zostanie przekazana przez Użytkownika opinia lub sugestia.
 6. W okresie trwania subskrypcji Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu i dokumentów sporządzonych za pośrednictwem serwisu, takich jak CV i listy motywacyjne. Po zakończeniu subskrypcji Użytkownik nie ma już prawa do korzystania z listów motywacyjnych ani wzorów CV, które zostały dla niego wygenerowane. Dokumenty te można wykorzystać wyłącznie po wykupieniu praw do nich od serwisu CV-maker.pl.

§11. Ceny i formy płatności.

 1. Ceny Usług są podane w walucie polskiego złotego. Podane ceny są cenami brutto. Korzystanie z serwisu poprzedza dokonanie zapłaty ceny za Usługę.
 2. Szczegółowy wykaz usług i obowiązujących cen dostępny jest na stronie internetowej cv-maker.pl.
 3. Ceny oraz opłaty za korzystanie z usługi usługa stwórz CV podane są w §14 Regulaminu.
 4. Usługodawca może w dowolnym czasie zmieniać ceny dostępnych usług. Wszelkie zmiany cen obowiązywać będą nie wcześniej niż 30 dni po wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o tej zmianie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę ceny, ma prawo wypowiedzieć umowę przed rozpoczęciem okresu obowiązywania nowych cen.
 5. Pierwszej płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej lub serwisu PayPal, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności zamieszonymi na stronie internetowej dostawcy systemu płatności. Jeżeli umowa zostanie automatycznie przedłużona (subskrypcja) opłaty zostaną pobrane z karty kredytowej lub z konta PayPal użytych do dokonania pierwszej płatności. Po zatwierdzeniu płatności, Usługodawca niezwłocznie przystępuje do wykonania umowy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez oferowane serwisy płatnicze.

§12. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 1. Reklamacje w sprawach związanych z usługą Użytkownik może wysłać na adres poczty elektronicznej: support@cv-maker.pl, chyba że Usługodawca wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który powinna być wysłana korespondencja.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.  Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne jest udzielana na adres poczty elektronicznej, z którego wysłana została reklamacja, chyba że Użytkownik wskaże inny adres korespondencyjny do wysłania odpowiedzi na reklamacje.
 3. Jeżeli zgłoszona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji liczy się od dnia, w którym Użytkownik uzupełnił reklamację, w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie.

§13. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać Usługodawcy, drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy przesłać przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę na rzecz Klienta przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi od chwili gdy Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi na rzecz Klienta przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą albo gdy zamówiona usługa służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat za usługi opłacone i w pełni wykonane przez Usługodawcą.

§14. Warunki subskrypcji w usłudze stwórz CV, wypowiedzenie umowy subskrypcji.

 1. Użytkownik, który zamówił usługę stwórz CV uzyska nieograniczony dostęp do konta w promocyjnej cenie 9,95 zł z VAT za pierwsze 7 dni kalendarzowych. Za dalszy dostęp do usługi pobierana będzie opłata cykliczna w kwocie 59,95 zł z VAT  za każde 30 dni kalendarzowych dostępu do usługi. Cykl 30 dniowy będzie się powtarzać do momentu rezygnacji z usługi. Jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z usługi nastąpi automatyczne przekierowanie do kolejnego płatnego okresu (auto-odnawialna subskrypcja).

 1. Termin 7-dniowy, o którym mowa w ust. 1, jest liczony od dnia, w którym konto zostało aktywowane.
 2. Przed zakończeniem siedmiodniowego okresu Użytkownik otrzyma wiadomość email z informacją, że za dalszy dostęp do usługi pobierana będzie opłata cykliczna w kwocie 59,95 zł z VAT  za każde 30 dni kalendarzowych dostępu do usługi oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z usługi.
 3. Użytkownik może bezpłatnie zrezygnować z usługi przed zakończeniem każdego cyklu rozliczeniowego, wysyłając swoją pisemną rezygnację z na adres email lub poprzez formularz kontaktowy wskazane w §16 Regulaminu lub poprzez dezaktywację swojego konta (wypowiedzenie umowy auto-odnawialnej subskrypcji).
 4. Rezygnacja z auto-odnawialnej subskrypcji usługi stwórz CV jest równoznaczna z zablokowaniem konta Użytkownika. Konto Użytkownika zostanie zablokowane po upływie 30 dniowego cyklu rozliczeniowego, za który została pobrana ostatnia opłata cykliczna. Użytkownik utraci możliwość korzystania z wygenerowanych CV i listów motywacyjnych oraz wszelkich innych opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta Użytkownika.
 5. Dane zapisane za pośrednictwem serwisu zostaną usunięte po upływie osiemnastu miesięcy od ostatniego skorzystania z serwisu. Przed usunięciem danych CV-maker.pl poinformuje o tym Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), choć nie ma takiego obowiązku. Do chwili usunięcia danych Użytkownik ma możliwość ponownego ich wykorzystania poprzez ponowne zawarcie umowy.

§15. Usunięcie i wyrejestrowanie konta.

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć lub dezaktywować swoje konto.
 2. Usunięcie konta można dokonać poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną do Usługodawcy z prośbą o usunięcie konta.
 3. Użytkownik może dezaktywować swoje konto wysyłając wiadomość drogą elektroniczną do Usługodawcy z prośbą o dezaktywowanie konta albo osobiście logując się do konta - poprzez kliknięcie na przycisk dezaktywuj konto w zakładce zmień swoje członkostwo. Użytkownik, którego konto zostało aktywowane za pośrednictwem serwisu PayPal, może również anulować swoje członkostwo na koncie PayPal.

§16. Kontakt.

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii bądź uwag związanych z niniejszymi Warunkami ogólnymi Użytkownik może skontaktować się z Serwisem wysyłając wiadomość email na adres: support@cv-maker.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

§17. Zmiany Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyn dokonanych zmian. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej https://www.cv-maker.pl/regulamin. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu). W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenia można dokonać wysyłając swoją pisemną rezygnację z korzystania z usługi na adres email lub poprzez formularz kontaktowy wskazane w §15 Regulaminu lub poprzez usunięcie konta Użytkownika.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.cv-maker.pl/regulamin.

§18. Postanowienia końcowe.

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych związanych z    Regulaminem jest prawo holenderskie. Niniejszy regulamin będzie interpretowany w zgodzie z prawem holenderskim. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak konsumentów zawierających niniejszą umowę ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług jest miejsce siedziby Usługodawcy.
 2. Jeżeli stroną umowy o świadczenie usług jest Konsument, jest on uprawniony do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy internetowej ODR UE dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/....
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień.
 4. Korespondencję skierowaną do Użytkownika Usługodawca będzie wysyłał pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu, o którym mowa w §5  ust 1. lub §6 ust.1 Regulaminu.

Już ponad 112 872 użytkowników przygotowało swoje CV

Dzięki kreatorowi CV Maker możesz w ciągu 15 minut szybko i prosto stworzyć charakterystyczne, profesjonalne CV.

Stwórz swoje CV

Zyskasz o 65% więcej szans na znalezienie pracy